Projekt zelená domácnostiam ukončuje svoje vydávanie poukážok pre tento rok.

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte Zelená domácnostiam II. 

Poukážku je možné vydať iba pre registrované zariadenia. V pilotnom národnom projekte, ktorý ku koncu  roku 2018 končí, bolo zaregistrovaných 3 601 zariadení, z toho 1 430 druhov tepelných čerpadiel, 771 kotlov na biomasu, 1 048 fotovoltických panelov, 351 slnečných kolektorov a jedna veterná turbína. Mnohé zo zariadení nie sú už dostupné z dôvodu ukončenia výroby, sú aj prípady, keď výrobca zanikol. Aj zoznamy ďalších druhov zariadení je preto  potrebné aktualizovať.

Nové podmienky registrácie už umožňujú aj kedykoľvek počas projektu požiadať o vymazanie zo zoznamu oprávnených zariadení. K žiadosti je nutné predložiť potvrdenie výrobcu s  uvedením dôvodu pre vymazanie zariadenia. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie na základe žiadostí bude priebežne aktualizovaný, k návrhom sa možno v lehote vyjadriť.

Zmeny v technických podmienkach kotlov na biomasu vyplývajú z aktuálnych európskych požiadaviek na ekodizajn. Po novom sa súčasťou technických podmienok stali aj maximálne limity pre oxidy dusíka a vyžadované je aj preukázanie minimálnej sezónnej energetickej účinnosti.

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE, technické podmienky zariadení a pravidlá registrácie zariadení sú definované v dokumente Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude naďalej uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, detaily podpory budú upravovať nové Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré budú zverejnené po spustení pokračovania národného projektu.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II (2019 – 2023) je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Nadväzuje na pilotný národný projekt Zelená domácnostiam (2015 – 2018).

Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/